Statutul

 1. DISPOZIŢII GENERALE

 1. Instituţia Publică Liceul Teoretic „ Petru Zadnipru” din municipiul Chișinău, în continuare – „Instituţie”, este o instituţie apolitică, nonprofit.

 2. Denumirea completă: Instituţia Publică Liceul Teoretic „Petru

Zadnipru” din municipiul Chişinău, denumirea prescurtată: LT. „P.Zadnipru”.

1. Instituţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Învățământului nr. 547 din 21.07.1995, Hotărârile de Guvern, Codul Civil şi actele normative elaborate de Ministerul Educației şi DGETS.

1.4. Instituţia dobândește calitatea sa de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Instituţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont bancar în lei şi/ în valută străină, cod fiscal, cont trezorerial, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

 1. Durata de activitate a instituţiei este nelimitată.

 2. Instituţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea sau favorizarea acestora. Se interzice crearea şi funcționarea formaţiunilor politice, precum şi implicarea elevilor în activităţi de organizare și propagare politică.

 3. În instituţie sunt interzise prozelitismul religios, precum şi orice activităţi care încalcă normele generale de moralitate, periclitează integritatea fizică sau psihică a elevilor.

 4. Fondatorul instituţiei Consiliul Municipal Chişinău.

 1. Instituţia activează în calitate de Liceu Teoretic cu toate treptele de şcolaritate.

 2. Instituţia îşi are sediul la adresa: str. N.Milescu Spătarul 9/3, mun.Chişinău, MD – 2044, Republica Moldova.

 1. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE INSTITUȚIEI

2.1. Instituţia se constituie şi îşi desfăşoară activiatea în baza principiilor legalităţii, accesibilităţii, adaptivităţii, creativităţii, diversităţii, transparenţei.

 1. Instituţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale şi universale, civice, ale democraţiei şi statului de drept.

  1. În instituţie este interzis să se desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a personalului şi a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestora.

OBIECTIVUL, SCOPURILE ŞI SARCINILE INSTITUŢIEI

 1. Instituţia asigură elevilor o pregătire fizică şi teoretică fundamentală şi formarea unei ample culturi generale, necesare pentru continuarea studiilor în îavăţămîntul superior sau în instituţii de învăţămînt profesional.

 2. Instituţia poartă răspundere pentru realizarea standardelor educaţionale de stat, pentru apărarea drepturilor copiilor şi personalului, precum şi pentru ocrotirea vieţii şi sănătăţii acestora.

 3. Instituţia urmăreşte:

 1. dezvoltarea personalităţii copilului, a capacităţilor şi a aptitudinilor lui spirituale şi fizice la nivelul potenţialului său;

 2. cultivarea respectului pentru drepturile şi 1ibertățile omului, indiferent de provinienţa etnică, socială şi atitudinea faţă de religie – principii consemnate în Carta Naţiunilor Unite;

 3. pregătirea copilului pentru a-şi asuma responsabilităţile vieţii într-o societate liberă, în spiritul înţelegerii, păcii, toleranţei, egalităţii între genuri, grupuri etnice, naţionale, religioase şi respectării culturii altor popoare;

 4. dezvoltarea competenţei de a acumula cunoştinţe şi dezvolta abilităţi de antreprenoriat în condiţiile economiei de piaţă în scopul auto realizării;

 5. educarea stimei faţă de părinţi, faţă de identitatea, limba şi valorile culturale ale poporului, precum şi faţă de valorile naţionale ale ţării în care trăieşte, ale ţării din care poate fi originar şi ale civilizaţiilor diferite de a sa;

 6. cultivarea responsabilităţii faţă de mediul înconjurător, formarea conştiinţei ecologice;

 7. asigurarea unei pregătiri fizice multilaterale, educarea necesităţii de practicare a culturii fizice şi sportului pe parcursul întregii vieţi.

 1. Pentru realizarea scopurilor statutare Instituţia își propune următoarele sarcini:

 1. reflectarea şi realizarea drepturilor fiecărui copil;

 2. promovarea calităţii rezultatelor fizice şi academice;

 3. oferirea unei educaţii bazate pe viaţa reală a copiilor;

 4. asigurarea incluziunii, respectării şi egalităţii de şanse pentru toţi copiii;

 5. oferirea educaţiei adecvate aptitudinilor sportive, inclusiv de performanţă, acceptabile şi accesibile.

 1. Instituţia elaborează şi implementează politica de protecţie a copilului, care conţine obligatoriu prevederi referitoare la: prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului, inclusiv securitatea încăperilor şi terenului aferent; instruirea personalului; punerea la dispoziţie a mijloacelor de sesizare; identificarea, înregistrarea, referirea şi monitorizarea cazurilor; asistenţa copiilor victime.

 1. CONDUCEREA INSTITUŢIE

ORGANELE ADMINISTRATIVE ȘI CONSULTATIVE

PERSONALUL INSTITUȚIEI

4.1 În instituţie funcţionează următoarele organe administrative şi consultative:

 1. consiliul profesoral;

 2. consiliul de administraţie

4.2 In instituţie activează;

 1. personal didactic conducere,din care face parte directorul, directorii adjuncți;

 2. personal didactic de predare;

 3. personal didactic auxiliar şi personal tehnico-administrativ.

4.3 In instituţie îşi desfăşoară activitatea:

a) Consiliul metodic;

b) Comisiile metodice la disciplinele de studiu;

c) Comisia metodică a diriginţilor.

4.4 În cadrul instituţiei sînt. create Comisia de atestare a cadrelor didactice, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, Comisia pentru protecţia drepturilor copilului, Comisia profilactică, Grupuri de lucru pe probleme – identificate, alte comisii, reieşind din necesităţile instituţiei.

/. Consiliul profesoral

4.5. Consiliul profesoral, organ suprem de conducere, cu rol de decizie în domeniul educaţional, este format din personalul didactic de predare şi este prezidat de director. Secretarul consiliului profesoral este numit de director.

Participarea personalului didactic la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie. Şedinţa este deliberativă în cazul prezenţei a 2/3 din memrii Consiliului.

4.6 Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

a) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din Instituție;

b)dezbate şi aprobă Planul de dezvoltare a Instituției;

c)aprobă Planul anual de venituri şi cheltuieli;

d)dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;

e)alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administrare și actualizează, dacă este cazul, componența acestuia;

f)aprobă componenţa nominală a catedrelor metodice din Instituţie;

g)validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare profesor/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;

h)validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;

i)dezbate şi aprobă regulamentul intern al Instituţiei, în şedinţă la care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al instituţiei;

j)examinează şi înaintează propuneri de modificare sau de completare a pactelor normative la solicitarea Ministerului Educaţiei, a Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport;

k) identifică şi dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii educaţionale din Instituţie.

 1. Consiliul profesoral se întruneşte de două ori în semestru. În cazuri excepţionale, consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către director sau la cererea a cel puţin 1/3 din cadrele didactice.

 2. Materialele prezentate şi dezbătute în Consiliului profesoral sunt consemnate în procese verbale.

 3. Hotărîrile Consiliului profesoral sînt obligatorii pentru executare de către tot personalul didactic al Instituţiei.

 1. Consiliul de administraţie

 1. Consiliul de administraţie, organ executiv, cu rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ, este format din 11 membri. Din consiliul de administraţie fac parte: directorul, directorii adjuncţi, contabilul, cadre didactice, alese de Consiliul profesoral, psihologul şcolar, reprezentantul comitetului sindical, câte un reprezentant al părinţilor, elevilor, autorităţii publicelocale.

 2. Directorul instituţiei prezidează şedinţele consiliului de administraţie.

 3. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

 1. asigură aplicarea în practică a prevederilor Legii Învățământului, a ordinelor instrucţiunilor şi regulamentelor elaborate de Ministerul Educaţiei, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport;

 2. elaborează programul de dezvoltare instituţională, planul managerial anual de activitate;

c) controlează periodic realizarea programului curricular şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea directorilor adjuncţi;

d) stabileşte proceduri pentru crearea şi asigurarea funcţionalităţii

conexiunii între şcoală şi familie prin intermediul comitetelor de părinţi: al Instituţiei şi ale fiecărei clase;

e) elaborează Regulamentul intern şi urmăreşte respectarea lui de către personalul Instituţiei;

 1. administrează, prin delegare din partea administraţiei publice locale, terenul şi clădirea în care îşi desfăşoară activitatea;

 2. avizează şi propune spre aprobare, proiectul planulu anual de venituri şi cheltuieli, întocmit de director şi contabilul şef;

 1. elaborează schemele de state de funcţii şi de buget ale instituţiei; i) elaborează strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare;

j) examinează încălcările disciplinare săvîrşite de pe ‘sonalul Instituţiei în interiorul acesteia şi în afara ei.

  1. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sa j de câte ori consideră necesar directorul sau membrii acestuia.

 1. Personalul didactic de predare

  1. Numirea şi eliberarea personalului didactic de predare se face în conformitate cu Legea Învăţămîntului nr. 547 din 21.07.1995 şi Codul muncii.

  2. Personalul didactic are drepturi şi obligaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare, regulamentul intern al instituţiei prezentul statut şi prevederile contractului individual de muncă.

  3. Drepturile personalului didactic vizează:

 1. respectarea demnităţii profesorului;

 2. libertatea opiniei;

 3. asigurarea condiţiilor eficiente pentru desfăşurarea activităţii profesionale, pentru perfecţionarea continuă;

 4. alegerea programelor de studii, formelor şi metodelor de predare, manualelor şi materialelor didactice aprobate de Ministerul Educaţiei pe care le consideră adecvate realizării standardelor educaţionale de stat;

 5. libertatea iniţiativei profesionale în realizarea obiectivelor educaţionale: alegerea tehnologiilor de predare, evaluarea performanţelor elevilor printr-un sistem validat şi potrivit conştiinţei proprii, utilizarea bazei materiale şi a resurselor adecvate obiectivelor învăţămîntului, modernizarea procesului de învăţământ prin idei inovatoare, organizarea cu elevii a unor activităţi de cercetare ştiinţifică, de formare în conformitate cu interesele şi aptitudinile acestora, înfiinţarea în instituţie a unor laboratoare, cabinete, cenacluri, publicaţii, cercuri pe interese etc., conform legislaţiei în vigoare;

 6. participarea la organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţămînt în instituţie;

 7. articiparea la conducerea instituţiei de învăţământ, inclusiv prin alegerea democratică a reprezentanţilor lor în organele administrative şi consultative ale instituției;

 8. includerea în vechimea în muncă pedagogică a activităţii didactice desfăşurate în învăţământul preuniversitar şi mediu de specialitate, în cazul trecerii în învăţământul superior;

 9. dreptul de a face parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale, culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite.

  1. Personalul didactic de predare are următoarele obligaţii:

 1. cunoaşte şi aplică planul de învăţămînt, curriculumul şcolar, sugestiile metodice la disciplinele şcolare, manualele şcolare şi literatura de specialitate;

 2. întocmeşte proiectarea didactică de lungă durată;

 3. elaborează proiecte didactice pentru lecţii şi activităţi extraşcolare;

 4. realizează orele de predare la clasă;

 5. asigură eficacitatea procesului educaţional;

 6. stimulează activitatea independentă, iniţiativa, capacităţile creative ale elevului;

 7. asigură securitatea vieţii şi sănătatea elevilor în cadrul lecţiilor şi activităţilor extraşcolare (cercuri pe interese, tabere specializate, excursii, etc.);

 8. organizează şi desfăşoară concursuri şcolare;

 9. participă la activităţile catedrei metodice, ale consiliului profesoral;

 10. participă la şedinţele şi activităţile consiliului de administraţie cînd este solicitat;

 11. organizează şi desfăşoară orele de dirigenţie;

 12. organizează meditaţii şi consultaţii cuelevii la disciplina predată;

 13. colaborează cu familiile elevilor;

 14. îşi îmbogăţeşte, în permanenţă, pregătirea în domeniul specialităţii, psihopedagogiei, metodicii predării disciplinei;

 15. participă la activităţile de perfecţionare organizate în Instituţie şi în afara ei;

 16. respectă în activitatea sa normele de etică, cultivă, prin propriul exemplu, principiile morale de dreptate, echitate, umanism, generozitate, hărnicie,patriotism şi alte virtuţi;

 17. manifestă comportament nonviolent şi disciplinare pozitivă;

 18. îşi onorează toate obligaţiile prevăzute în fişa postului.

4.18 Atestarea cadrelor didactice, conferirea sau confirmarea gradelor didactice se realizează conform cadrului normativ în vigoare.

 1. Directorul

  1. Directorul este conducătorul instituţiei, pe care îl reprezintă în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, inclusiv cu administraţia publică locală.

  2. Funcţia de director poate fi deţinută de persoane cu studii pedagogice superioare cu stagiu de muncă în domeniu de cel puţin 5 ani şi, de regulă, cu grad didactic.

  3. Numirea în funcţia de director se face prin concurs, pentru un termen de 5 ani în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfaşurare a concursului pentru completarea funcţiei de director în instituţiile de învăţămînt preşcolar, primar, secundar, specialial, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate.

  4. Directorul instituţiei are următoarele atribuţii:

 1. coordonează şi răspunde de întreaga activitate educaţională şi administrativă ituţiei, precum şi de păstrarea şi utilizarea patrimoniului instituţiei de învăţământ;

 2. asigură siguranţa elevilor şi cadrelor didactice în codrul şcolii;

 3. ia măsuri pentru asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a instituţiei, pentru organizarea şi funcţionarea cantinei;

 4. răspunde de aplicarea normelor privind protecția muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în instituţia de învăţământ;

 5. asigură elaborarea şi implementarea măsurilor de protecţie a copilului;

 6. asigură punerea în aplicare a deciziilor consil profesoral şi a celui de administraţie;

 7. asigură realizarea achiziţiilor publice potrivit reglementărilor cadrului legislativ şi normativ în vigoare;

 8. numeşte şi eliberează din post personalul instituţiei;

 9. asigură confidenţialitatea şi securitatea informaţiei care conţine date cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;

 10. stabileşte obligaţiile de serviciu ale personalului angajat;

 11. întocmeşte rapoarte asupra activităţii instituţiei;

 12. elaborează împreună cu contabilul-şef proiectul planului anual de venituri şi cheltuieli.

  1. Directorul, conform legislaţiei în vvigoare,areurmătoareleîmputerniciri:

 1. emite ordine şi dispoziţii ce ţin de competenţa sa,

 2. gestionează bunurile şi resursele materiale;

 3. încheie contracte, deschide conturi bancare, eliberează procure;

 4. are calitatea de executor secundar de buget, cu toate obligaţiile ce decurg din acest statut potrivit cadrului legislativ şi normativ în vigoare.

  1. Directorul răspunde de completarea documentelor şcolare, de păstrarea lor

i bune condiţii şi de eliberarea actelor de studii.

 1. Directorul-adjunct

 1. Directorul-adjunct este angajat de către directorul instituţiei de învăţământ. Funcţia de director adjunct poate fi deţinută de profesori cu grad didactic, experienţă pedagogică şi cu stagiul de predare de cel puţin 3 ani.

 2. Directorul-adjunct are următoarele atribuţii:

 1. organizează procesul educaţional;

 2. întocmeşte orarul activităţilor educaţionale din instituţie;

 3. repartizează sarcinile didactice personalului de predare;

 4. controlează, prin asistenţe la ore, prin verificarea proiectelor didactice permanente şi de lungă durată, etc., modul de pregătire a cadrelor didactice pentru lecţii,calitatea demersului educaţional, a relaţionării şi comunicării cu elevii;

 5. coordonează activitatea metodică;

 1. validează inventarul de evaluare sumativă finală;

 2. asigură aplicarea planurilor de învăţământ şi a curriculumului şcolar;

 3. controlează ritmicitatea parcurgerii materiei la disciplinele de învăţământ;

 4. elaborează graficul tezelor semestriale/anuale, a probelor de corigenţă şi examinărilor elevilor amânaţi la încheierea situaţiei şcolare, a concursurilor şcolare;

 5. efectuează activităţi de control şi evaluare a cadreler didactice;

 6. coordonează activitatea de formare profesională continuă;

 7. coordonează activităţile de prevenire, identificare, raportare, referire şi asistenţă în cazurile de abuz, neglijare, exploatare a copilului.

 1. Dirigintele

 1. Activitatea educaţională la fiecare clasă este coordonată de un diriginte numit de director.

 2. Dirigintele îndeplineşte următoarele atribuţii:

I a) urmăreşte frecvenţa elevilor, identifică şi analizează cauzele absenţelor unor elevi şi ia măsurile corespunzătoare pentru îmbunătăţirea frecvenţei;

 1. analizează periodic situaţia şcolară a elevilor şi ia măsuri pentru mobilizarea acestora la îndeplinirea obligaţiunilor regulamentare;

 2. colaborează cu toţi profesorii care predau la clasa pe care o conduce;

 3. participă la educaţia igienică-sanitară a elevilor;

 4. observă comportamentul elevilor, inclusiv în scopul prevenirii abuzului, neglijării, exploatării copilului şi raportării cazurilor suspecte sau confirmate de abuz;

 5. organizează şi conduce activitatea clasei, ţinând cont de problemele pe care le impune viaţa, cotidianul colectivului de elevi şi de sarcinile educative ale instituţiei;

 6. contribuie împreună cu ceilalţi profesori la organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare;

 7. asigură conexiunea cu părinţii elevilor, îi informează despre rezultatele obţinute de elevi la învăţătură;

 8. calculează media generală a fiecărui elev;

 9. completează catalogul clasei, dosarele personale cu datele personale ale elevilor, alte formulare şi acte de şcolarizare;

 10. informează consiliul profesoral despre activitatea desfăşurată în clasa pe care o conduce;

 11. răspunde de baza materială a clasei puse la dispcziţie.

 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢII LE ELEVILOR ŞI PĂRINŢILOR (TUTORILOR)

 1. Elevii se bucură de toate drepturile stipulate în legislaţia naţională şi internaţională. În mod special elevii au dreptul:

 1. să-şi expună liber opiniile, convingerile, ideile referitor la toate chestiunile care îi afectează;

 2. să-şi aleagă cursurile opţionale, facultative;

 3. să beneficieze de manuale prin schema de arendă;

 4. să participe la cercuri ştiinţifice, tehnice, culturale, artistice şi sportive;

 5. să participe la activităţile organizate în instituţie, precum şi la cele

organizate în palatele şi cluburile elevilor, bazele sportive, de agrement, taberele şi unităţile conexe direcţiilor de învăţămînt, cu respectarea prevederilor lor funcţionale;

 1. să fie asiguraţi, în modul stabilit, cu manuale, asistenţă medicală, alimentaţie, alte înlesniri acordate de autorităţile publice locale;

 2. să constituie consilii, asociaţii care funcţionează după un statut propriu; obiectul de activitate al acestora trebuie să fie compatibil cu principiile învăţământului, cu regulamentul instituţiei;

 3. să fie aleşi în componenţa unor organe administrative şi consultative ale instituţiei de învăţământ;

 4. să participe la reuniuni şi acţiuni care se vor exercita în afara activităţilor şcolare cu aprobarea directorului instituţie , la cererea motivată a grupului de iniţiativă.

 1. Elevii au următoarele obligaţii:

 1. să frecventeze lecţiile în mod obligatoriu. Evidenţa prezenţei elevilor se face

la lecţie de profesori şi se consemnează în catalog la rubrica obiectului de studiu

respectiv. Absenţele care se datorează îmbolnăvirii sau altor cauze dovedite cu acte sunt considerate motivate;

 1. să depună un efort real pentru asimilarea cunoştinţelor, dezvoltarea facultăţilor intelectuale, formarea priceperilor şi deprinderi lot teoretice şi practice necesare pentru integrarea în forme superioare de instruire sau în cîmpul muncii;

 2. să confirme, prin examinări orăle şi scrise, însuşirea cunoştinţelor şi formarea capacităţilor la disciplinele şcolare pentru perioada absentată;

 3. să respecte cadrele didactice, personalul administrată şi de serviciu;

 4. să aibă ţinută vestimentară şi exterior decent, atitudine cuviincioasă, colegială; să fie modeşti, disciplinaţi în instituţie, în familie, în locurile publice;să respecte dispoziţiile date de conducerea instituţiei, de diriginte;

 1. să utilizeze cu grijă manualele; să păstreze imobiul, mobilierul, utilajul instituţiei;

 2. să respecte normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi protecţia mediului, regulile de circulaţie.

 3. alte obligaţii stabilite în regulamentul intern al instituţiei.

 1. Elevilor li se interzice să folosească drogurile, fumatul şi băuturile alcoolice,să practice jocuri de hazard.

 2. Părinţii sau tutorii au dreptul:

 1. să aleagă pentru copii instituţiile de învăţămînt şi limba de instruire;

 2. să ceară respectarea în şcoală a drepturilor şi libertăţilor copilului;

 3. să ia cunoştinţă de mersul şi conţinutul procesului de învăţământ precum şi pe rezultatele evaluării elevilor;

 4. să instruiască în familie copilul, asigurându-i posibilitatea de a obţine studiile corespunzătoare unui anumit nivel de învăţământ;

 5. să fie aleşi în componenţa unor organe administrative şi consultative ale instituţiei de învăţământ.

 1. Părinţii sau tutorii sînt obligaţi:

 1. să asigure încadrarea copilului într-o formă de învăţământ obligatoriu (de stat sau privat) ori să realizeze instruirea lui în familie;

 2. să asigure educaţia copilului în familie şi să-i creeze condiţii adecvate pentru studii, dezvoltare a aptitudinilor, activitate extraşcolară şi de autoinstruire.

 1. FINANŢAREA ŞI PATRIMONIUL INSTITUŢIEI

6.1. Sursa principală de finanţare a instituţiei o constitui mijloacele bugetare.

6.2. Instituţia se finanţează în bază de cost standard per elev. cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de Guvern.

 1. Instituţia poate beneficia şi de alte surse legate de finanţare, cum ar fi:

 1. mijloacele provenite din pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea cadrelor, din lucrările de cercetare ştiinţifică realizate pe bază de contract;

 2. veniturile provenite din comercializarea articolelor confecţionate în procesul de învâţământ (în gospodării didactice, ateliere experimentale et.c.), precum şi din locuţiunea localurilor, construcţiilor, echipamentelor;

 3. donaţiile şi veniturile provenite din colaborarea (cooperarea) internaţională, precum şi donaţiile de la persoane fizice şi juridice;

 1. Se interzice:

 1. încasările de bani de la părinţi, de către persoanele fizice neautorizate;

 2. intimidarea, sub orice formă, a elevilor/părinţilor în vederea obligării lor să facă vărsăminte băneşti pentru diverse scopuri;

 3. organizarea şi desfăşurarea neautorizată de activităţi didactice cu plată.

 1. Instituţia este în drept să accepte din partea ministerelor, ale autorităţilor administrative centrale, agenţilor economici şi autorităţilor administraţiei publice locale utilaje,instalaţii, aparate, mijloace de transport, spaţii locative, terenuri etc. cu titlu de sponsorizare sau de acoperire a cheltuielilor pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a specialiştilor şi pentru alte servicii, însă fără scopuri publicitare.

VII. DOCUMENTAŢIA

 1. Instituţia desfăşoară sistematic activitatea de secretariat în baza nomenclatorului de documente.

 2. Documentaţia cu referire la evidenţa contingentului de elevi şi situaţia lor şcolară:

 1. lista nominală a elevilor care au participat la concursul de admitere în clasele a l-a, a V-a, a X-a;

 2. lista nominală a elevilor înmatriculaţi în clasele a l-a, a V-a, a X-a registrul de ordine referitor la fluctuaţia elevilor;

 3. registrul alfabetic al elevilor;

 4. dosarele personale ale elevilor;

 5. cataloagele claselor;

 6. registrul de evidenţă şi eliberare a actelor de studii;

 7. procesele-verbale ale examenelor de admitere şi tezelor semestriale;

 8. extrasele din procesele-verbale ale examenului de bacalaureat.

i)

extrasele din procesele-verbale ale examenului de bacalaureat.

Documente ce ţin de organizarea şi dirijarea procesului educaţional:

programul de dezvoltare instituţională;

planul anual de activitate al instituţiei;

actele controalelor tematice şi frontale;

registrul de evidenţă a personalului instituţiei;

cartea de ordine şi dispoziţii cu privire la activitatea de bază;

cartea de ordine cu privire la personal;

cartea proceselor-verbale ale consiliului profesoral;

cartea proceselor-verbale ale consiliului de administraţie;

registrul de evidenţă a orelor absentate şi înlocuite de cadrele

7.3

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

didactice;

 1. registrul de evidență a fișelor de sesizare a cazului suspect de abuz, exploatare, trafic al copilului;

 2. rapoartele-sinteză prezentate de către instituție la sfârșitul anului școlar direcției municipale învățământ, tineret și sport;

 1. Documente ce ţin de secretariat:

 1. registrul documentelor de intrare;

 2. registrul documentelor expediate;

 3. nomenclatorul documentelor instituţiei;

 4. dosarele personale ale cadrelor didactice.

 1. Documente ce ţin de activitatea economică şi financiară:

 1. paşaportul tehnic al instituţiei de învăţămînt;

 2. devizul de cheltuieli;

 3. planul anual de venituri şi cheltuieli;

 4. lista tarifară;

 5. tabelul lunar de evidenţă a timpului de lucru şi calculării salariului;

 6. actele de inventariere şi de predare-primire a valorilor materiale;

 7. contractele cu privire la responsabilitatea materială a lucrătorilor;

 8. registrul de evidenţă a materialelor;

 9. tabelul de eliberare a materialelor;

 10. registrul de inventariere a fondului bibliotecii;

 11. registrul de inventariere a fondului de manuale;

 12. actele de decontare a valorilor materiale.

VIII. MODUL DE REORGANIZARE ŞI EIZOLVARE

 1. Reorganizarea şi dizolvarea instituţiei se efectuează în conformitate cu prevederile Legii învăţământului şi ale Codului Civil al Republicii Moldova.

 2. La reorganizarea instituţiei, drepturile şi obligaţiile acesteia sunt preluate de succesorul de drept.

Se completează Statutul Liceului Teoretic „Petru Zadnipru 4.17 cu următoarele prevederi:

Angajaţii Liceului care sunt martori sau deţin informaţie despre un act de abuz, neglijare, exploatare, trafic sînt obligaţi să intervină pentru a-1 stopa sau să solicite ajutor în cazul în care nu pot interveni de sine stătător.

Angajaţii Liceului sînt obligaţi să comunice imediat cazurile suspecte sau confirmate de abuz, neglijare, exploatare, trafic directorului instituţiei sau coordonatorului în lipsa acestora, în cazurile suspecte sau confirmate de abuz sexual, vătămări corporale, neglijare severă, forme grave ale abuzului psihologic, exploatare a copiilor, din partea altor copii, salariaţilor instituţiei, părinţilor şi altor persoane, angajaţii instituţiei sînt obligaţi să informeze imediat telefonic, iar timp de 24 de ore – să expedieze Fişa de sesizare asistentului social comunitar de 1a. locul de trai al copilului. – Cazurile de abuz şi neglijare sînt examinate în cadrul instituţiei de către Grupului de lucru (Comisia) intraşcolar, desemnat prin ordin. Se interzice:

Afişarea, discutarea şi diseminarea datelor cu caracter personal ale elevilor şi familiilor acestora, inclusiv noteh: şi comportamentele problematice, în locurile publice şi persoanelor/ instituţiilor neautorizate;

Accesul copiilor şi persoanelor neautorizate la datele cu caracter personal ale elevilor, inclusiv registre, brza de date, dosare personale etc.;

Predarea disciplinelor şcolare, facilitarea activităţilor extraşcolare şi supravegherea elevilor de către alţi elevi, în lipsa cadrelor didactice, indiferent de motivul absenţei acestora;

Desfăşurarea şedinţelor operative în timpul orelor şi a pauzelor dintre ore şi lăsarea elevilor fără supraveghere;

Cadrele manageriale:

Înregistrează sesizările cetăţenilor referitor la cazurile suspecte de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului şi/ sau se autosesizează în cazurile în care deţin astfel de informaţii,

Informează organele cu atribuţii în domeniu despre cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, sesizate de copii şi salariaţii instituţiei, precum şi de alţi cetăţeni;

Desemnează prin ordin coordonatorul acţiuniloi de prevenire, identificare, raportare şi referire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi trafic al copilului (în continuare – coordonator), luînd m considerare următoarele criterii: minim 3 ani de activitate în cadrul instituriei, prezenţa abilităţilor de comunicare asertivă şi relaţionare constructivă cu elevii, părinţii şi angajaţii instituţiei, precum şi cu alte servicii din localitate, prezenţa calităţilor şi competenţelor care demonstrează autoritatea profesională şi morală a candidatului pentru sistemul educaţional.

înlocuiesc coordonatorul atunci cînd se demons :rează că acesta nu este o persoană de încredere în relaţiile cu copiii sau mai ifestă alte comportamente incompatibile cu activitatea respectivă sau în cazi rile în care coordonatorul lipseşte o anumită perioadă.

Informează salariaţii despre prevederile prezentei proceduri şi monitorizează implementarea acesteia;

Pun la dispoziţia salariaţilor fişa de sesizare, registiul de evidenţă a cazurilor, formulare de raportare semestrială, precum şi alte icsurse, inclusiv didactice şi metodologice, necesare pentru implementarea pn zentei proceduri; Organizează procesul de studiere a fenomenului violenţei în instituţie, inclusiv cămine şi spaţii aferente (este utilă analiza situaţiei în comunitate, deoarece cazurile de abuz din instituţie reflec ă de regulă tendinţele observabile la nivelul societăţii) pentru o înţeleg (are cît mai completă a problemei violenţei întîlnită de copii în şcoală şi alte: nedii. Aceasta va a sigura adaptarea activităţilor de prevenire şi intervenţie la problemele reale trăite de copii, o planificare eficientă a activităţilor de suport pentru pâirinţi, ajustarea regulamentului la contextul instituţiei de învăţămînt.

Organizează programul de prevenire primară, secu idară şi terţiară cu copii şi părinţi/ îngrijitori, membrii comunităţii privind cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copiilor şi cadrul legal în domeniu;

Pun la dispoziţia copiilor mijloace şi instrumente pentru a raporta cazurile de abuz din partea semenilor şi dinpartea adulţilor, exam inează sesizările primite şi le oferă răspuns clar şi imediat despre acţiunile înti eprinse;

Asigură participarea unui salariat al instituţie în examinarea cazurilor în cadrul echipei multidisciplinare, în asistarea copilului în cadrul procedurilor legale, precum şi în alte proceduri sau grupuri d<: lucru;

Sînt responsabili de organizarea activităţii G tipului de lucru mtraşcolar pentru examinarea cazurilor de aibuz şi neglijare a copilului în cadrul instituţiei;

Asigură informarea/ formarea cadrelor didactice în domeniul organizării activităţilor de prevenire cu elevii şi părinţii/ îngrijitorii acestora;

Sînt responsabili de asigurarea securităţii spaţiile >r instituţiei, fără implicarea elevilor, inclusiv evidenţa zilnică a persoanelor csire vizitează instituţia. Monitorizează permanent şi evaluează periocic în ce măsură acţiunile întreprinse contribuie la protecţia copiilor şi crearea unui sentiment de securitate al acestora.

Raportează semestrial organului ierarhic superio’ situaţia privind cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului.

Concediază cadrele didactice care aplică, chia r şi o singură dată, acte de violenţă faţă de copii, în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. n) şi art. 301 alin. (1) lit. b) din Codul Muncii.

Verifică la angajarea cadrelor didactice şi personalului auxiliar potrivirea acestora din perspectiva protecţiei copilului.

Ajustează regulamentele de organizaire şi funcţioi îare a instituţiei de învăţă mînt în conformitate cu prevederile Procedurii.

Cadrele didactice:

Informează elevii din clasă despre toa;e formele de violenţă şi manifestările comportamentale ale acestea, persoanele şi instituţiile la care se pot adresa atunci cînd sînt supuşi unui act de abuz;

Discută cu copiii, individual şi în grup, despre siguranţa/ bunăstarea lor emoţională şi fizică acasă/ în familie şi în instituţie, precum şi în alte locuri frecventate de elevi;

Comunică imediat directorului sau coordonatorului din instituţie despre orice caz suspect sau confirmat de a:>uz, neglijare, exploatare sau trafic al copilului din partea semenilor îiau a adulţilor;

Intervin pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi/sau solicită ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător.

Cadrele auxiliare/ nondidactice ‘bibliotecar, asistent medical, om de serviciu\, paznic, buci tar, lăcătuş, etc.):

Informează imediat directorul sau coordonatorul din instituţie despre orice caz suspect: sau confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al copilului din partea semenilor sau a adulţilor;

Intervin pentru a stopa cazurile de abuz şi neglijare a copilului sau solicită ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător; Asigură supravegherea spaţiilor instituţiei, de exemplu, la intrarea principală a instituţiei sau pe etaje etc., în intervalul de timp 08.00- 17.30 (se ajustează la programul/ regimul de activitate al instituţiei).